• Fakulteti.mk
  • Почетна
  • Fakulteti.mk Fakulteti.mk
  • Rank: #215,691 Visitors: 1,800
  • Студентите се нашата иднина. „Факултети.мк“ е веб-страница посветена на високообразовните установи во Р. Македонија. Целта ни е да им помогнеме на идните студенти при нивниот избор на студии и да ги насочиме сегашните студенти кон нови знаења, стипендии и работни места.
 • Vionblog.com
  • VIONBLOG - Giving back to the community
  • Vionblog.com Vionblog.com
  • Rank: #1,525,324 Visitors: 200
  • Blog for all those System Administrators who have helped us and taught us something in the past. This is our way of giving back to the community by blogging about our problems, solutions and practical howto?s.
 • Prikazni.mk
  • Европски приказни – Издавачки центар ТРИ
  • Prikazni.mk Prikazni.mk
  • Rank: #154,445 Visitors: 1,500
  • Овој наш проект вклучува превод на десет исклучителни дела од десет европски земји на македонски јазик. Предложените книги се стилски и жанровски различни и се обраќаат до широка и хетерогена публика, но заедничката нишка што ги поврзува е темата на семејниот живот и неговото влијание врз современиот европски идентитет.