• Kuis.edu.my
  • KUIS | Utama
  • Kuis.edu.my Kuis.edu.my
  • Rank: #121,553 Visitors: 4,700
  • KUIS - Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor - sebuah Institusi Pengajian Tinggi Islam milik sepenuhnya Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) - Di sini lahirnya.. Da'i, Ulama dan Umara\
 • Kupu-SB.edu.bn
  • Home - Laman Utama
  • Kupu-SB.edu.bn Kupu-SB.edu.bn
  • Rank: #150,497 Visitors: 3,200
  • Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPUSB) adalah lanjutan daripada Maktab Perguruan Ugama Seri Begawan (MPUSB) yang ditubuhkan pada 25 Jamadilakhir 1395 bersamaan 5 Julai 1975 Daripada MPUSB inilah lahirnya sumber tenaga tempatan yang terlatih dalam bidang perguruan ugama di negara ini. Sempena sambutan awal tahun baru Hijrah 1428 bersamaan dengan 20 Januari 2007, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah menitahkan bahawa MPUSB ditingkatkan tarafnya menjadi sebuah universiti dengan nama Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPUSB). Baginda menaruh harapan semoga KUPUSB akan menjadi kebanggaan negara, memenuhi keperluan Negara Brunei sendiri dan bersedia membuka pintunya kepada penuntut dari luar. KUPUSB memulakan program pengajian buat pertama kalinya pada awal bulan Ogos 2007. KUPU SB, KUPU-SB,