• Lelluteatris.lv
    • Latvijas Le??u te?tris
    • Lelluteatris.lv Lelluteatris.lv
    • Rank: #175,339 Visitors: 1,600
    • Latvijas Le??u te?tris veicina izgl?totas, rado?as un vienotas sabiedr?bas veido?anos, pied?v?jot daudzveid?gu, laikmetam atbilsto?u repertu?ru b?rniem, jaunie?iem un pieaugu?ajiem. Izmantojot gan tradicion?las, gan inovat?vas le??u m?kslas tehnikas, Latvi ...