• Opendevelopmentmyanmar.net Screenshot
    • Open Development Myanmar | Sharing information about Myanmar and its development with the world.
    • Opendevelopmentmyanmar.net Logo Opendevelopmentmyanmar.net
    • Rank: #188,165 Visitors: 3,000
    • ရွေးကောက်ပွဲပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်သူများရှာရန် သင်နေထိုင်သောမြို့နယ်ကို ရွေးချယ်ပြီး စတင်ပါ ဖန်တီးရာ Tech4Change အဖွဲ့မှ ရွေးကောက်ပွဲ အချက်အလက်များကို ပြည်သူများ လွယ်ကူစွာ ကြည့်ရှုနိုင်ရန် စုစည်းတင်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ ရွေးကောက်ပွဲပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်သူများစာရင်းကို ရန်ကုန