• CHSCH.pl
    • ChSCh Blisko Serca ? Jeste?my blisko ludzkich potrzeb
    • CHSCH.pl CHSCH.pl
    • Rank: #4,606,144 Visitors: 60
    • . Jeste?my organizacj? charytatywn? zrzeszaj?c? ludzi dobrej woli bez wzgl?du na posiadane wyznanie, ?wiatopogl?d, narodowo??, p?e?, wiek czy ras?; ludzi oddanych idei dobroczynno?ci oraz poszanowania praw i godno?ci ka?dego cz?owieka.