• Moe.go.th Screenshot
    • กระทรวงศึกษาธิการ - MOE
    • Moe.go.th Logo Moe.go.th
    • Rank: #164,233 Visitors: 1,700
    • กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานราชการไทยประเภทกระทรวง มีหน้าที่ส่งเสริมการศึกษาให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม สร้างความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษา